Üyelik Sözleşmesi
 

 

1. TARAFLAR:1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi “SÖZLEŞME” “İstiklal mh. Kavaklıdere Cd. No. 27 Ümraniye/İstanbul/Türkiye” adresinde bulunan Cozzy Socks  ile İsim/Soyisim ("Üye") arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde sonuç doğuracak şekilde karşılıklı olarak kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

1.2. Cozzy Socks’a Üye işbu Sözleşmede münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI:

2.1. İşbu Sözleşme, Cozzy Socks’a
www.cozzysocks.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunda“Web Sitesi” sunduğu hizmetlerden üyelerin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti için imzalanmıştır.

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Üye, COZZY SOCKS tarafından yönetilmekte olan
www.cozzysocks.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.3. Cozzy Socks, Web Sitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler ile amacı ticari olan veya olmayan kurumları, iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla biraraya getirmektedir.

2.4. İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan COZZY SOCKS tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5 Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca COZZY SOCKS tarafından web sitesinde Üye'ye sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyelerin satın aldıkları ürünler için onaylayacakları sözleşme işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir.

3. TANIMLAR

Gizlilik Politikası : Üyeler'in Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, COZZY SOCKS tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere COZZY SOCKS’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden http://www.cozzysocks.com /tr/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası : Üye'nin Web Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet : Üyeler'in iş bu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla COZZY SOCKStarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Sanal Mağaza : COZZY SOCKS’un Web sitesi üzerinde COZZY SOCKS prosedür ve kurallarına uygun olarak bir yada birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanların yayınlandığı sanal alanı ifade eder.

Üye : COZZY SOCKS ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşme kapsamında Web Sitesi'ne üye olan Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Web Sitesi : Mülkiyeti Cozzy Socks’a ait olan ve COZZY SOCKS’un iş bu Sözleşme ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.cozzysocks.com  alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi'nde bulunan iş bu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun COZZY SOCKS tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.2 Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Cozzy Socks’dan talepte bulunması halinde Cozzy Socks, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için Cozzy Socks’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda COZZY SOCKS’un Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda iş bu 4. Madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.3 Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web Sitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, kendisi tarafından gerçekleştirilmesi gereken yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak COZZY SOCKS’un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4 Cozzy Socks, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, Web Sitesi’nde yer alan içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web Sitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Cozzy Socks’a ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Cozzy Socks’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.5 Üye, Web Sitesi üzerinden yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Sanal Mağaza'da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.6 Üye, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.7 Cozzy Socks, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.8 Web Sitesi'ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye'lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web Sitesi'nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek ve/veya Türk Ticaret Kanunu anlamında kanuna muhalefet sayılacak konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

4.9 Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 Üye, Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

a. Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

b. Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

c. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

d. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi'ndeki yorumları Web Sitesi dışında yayımlamak gibi Web Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

e. Virüs veya Web Sitesi'ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

f. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

g. Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, COZZY SOCKS’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screenscraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.11. Üye, Web Sitesi'nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.12. Web Sitesi’nin veya Web sitesi üzerindeki içeriğin iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; COZZY SOCKS’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13 Üye, Web Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle COZZY SOCKS’un bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden Cozzy Socks’a bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye, Web Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 İşbu sözleşmeden dolayı COZZY SOCKS’un hakları saklı kalmak kaydıyla, COZZY SOCKS’un her zaman tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, COZZY SOCKS’un bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle Cozzy Socks’den bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

4.16 Cozzy Socks, Web Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemektedir. Üye, Web Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı COZZY SOCKS’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. COZZY SOCKS’a hasıran kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

5. GİZLİLİK

5.1. Cozzy Socks, Üye'nin Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Cozzy Socks, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Web Sitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

5.2. Üye tarafından Web Sitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla COZZY SOCKS ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin COZZY SOCKS tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. COZZY SOCKS söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm COZZY SOCKS ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.cozzysocks.com  markası ve logosu, www.cozzysocks.com  Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak COZZY SOCKS tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile COZZY SOCKS’un mülkiyetindedir. Üye, COZZY SOCKS’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını COZZY SOCKS ’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.cozzysocks.com  mobil uygulamasının veya Web Sitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda COZZY SOCKS’un izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya COZZY SOCKS’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, COZZY SOCKS’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Cozzy Socks, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, iş bu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web Sitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya COZZY SOCKS’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") COZZY SOCKS’un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, COZZY SOCKS ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Delil sözleşmesi: Üye, iş bu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda COZZY SOCKS’un resmi defter ve ticari kayıtları ile COZZY SOCKS’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İş bu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

9.3. Bildirim: Cozzy Socks, Üye ile Üye'ninkayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya bildirilen telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracak olup üye işbu sözleşmeyi onaylamakla sayılan yollar vasıtasıyla tarafına ticari elektronik iletiler gönderilmesine rıza vermektedir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye tarafından, kişisel bilgilerinin COZZY SOCKS veya iş ortakları tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, bu hususta kendisine, Web Sitesi üzerinde aksi yönde beyanda bulunmadığı sürece, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir.

9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, COZZY SOCKS’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

9.6. Tadil ve Feragat: Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için tıklayınız.